Srpnové novinky


16.8.2020

Tento týden jsme na Poradě vedení prošli další řadu schvalovacích listů pro projektanta rekonstrukce ubytovny Sandra, které vymezují další úpravy projektu tak, aby při zprovoznění byl co nejlepším domovem důstojným 21. století. Taky jsme projednali finální znění studie pro obsazování Nové Sandry, jakmile bude její rekonstrukce dokončená. Máme tak připravenou metodiku pro to, jak budeme s tímto objektem pracovat v dalších letech. Je to velká věc, na kterou jsem hrdý.

Chci se hlavně poučit z ne příliš povedeného zprovoznění objektu Zahrad Opatov v minulém volebním období, které vytvořilo různé problémy a zbytečně tak pošramocenou pověst tomuto jinak podařenému projektu. Myslím si, že na politice a vůbec v životě je důležitá pokora a sebereflexe, a tak zde s odstupem času jednoznačně uznávám, že u Zahrad se spousta věcí mohla udělat lépe nebo jinak. Každopádně je to pro nás velká lekce. Chci se z překážek a komplikací u Zahrad poučit a u Sandry je udělat jinak. Zatím to vypadá, že bychom Novou Sandru mohli mít hotovou k nastěhování v druhé polovině příštího roku. Sledujte prosím oficiální web.

Pak jsme projednali a schválili velký, souhrnný tisk k Nové Sandře. U tohoto bodu se trošku rozepíšu, protože především opozice se na Sandru pořád ptá. Tomu se na druhou stranu nedá divit. Jde o zdaleka největší investici Prahy 11 za mnoho posledních let.

V rámci probíhající rekonstrukce na objektu Sandra byly ze strany stavební firmy předloženy Změnové listy, které reflektovaly skutečný stav objektu v rámci rekonstrukce. Tyto Změnové listy lze rozdělit do tří skupin.

První skupina jsou Změnové listy, které odrážejí nutnost úpravy projektu s ohledem na měnící se legislativu. V současné dynamické době, kdy se každá příprava investičního projektu odehrává v intervalu let, mají veškeré legislativní procesy dopady do již vyprojektovaných oblastí. Nejvíce se to na objektu projevilo v rámci elektro rozvodů, u kterých došlo nejen ke změnám vyvolávajícím vícenáklady, ale byly hledány i optimalizační a úsporné kroky v elektroinstalacích tak, aby byly naplněny aktuální předpisy a platné normy.

Druhá skupina se týká změn dle aktuálního stavu objektu. V rámci přípravy projektu byly provedeny stavební průzkumy, které byly v rozsahu tehdejších možností za provozu, a tedy nebylo možné v plném rozsahu zjistit skutečnou degradaci sociálních jader, rozvodů ZTI a betonových podlah, které byly skryty pod několika vrstvami podlahových krytin. Tyto změny lze souhrnně definovat jako druhou skupinu neočekávaných nákladů.

Třetí skupinou jsou změny, které zlepšují kvalitu rekonstrukce jak z pohledu uživatelského, tak z pohledu provozního a nákladového pro provoz budovy. Velkou změnou taktéž byla nutná deinstalace vnitřního vybavení a instalovaných stavebních konstrukcí obsahujících azbest. Stavební konstrukce obsahující azbest byly ve větším rozsahu, než původně předpokládal projekt, a s ohledem na platnou legislativu musel být v tomto objektu demontován bezezbytku tak, aby nebylo ohroženo zdraví budoucích uživatelů objektu.

Navíc nad tyto tři skupiny změn byl na základě doporučení všech zúčastněných na stavbě (tzn. generálního dodavatele, autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora) zahájen proces výběru zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci opláštění budovy včetně zateplení a dosažení energetických úspor. Tento projekt bude řešit nejen zateplení fasády a střechy, ale i rekonstrukci stávající výměníkové stanice. Celý tento projekt následně bude soutěžen v samostatném výběrovém řízení na dodavatele stavby a bude koordinován s probíhající rekonstrukcí interiérů. Součástí přípravy projektové dokumentace bude ze strany investora posuzována možnost získání prostředků z dotačních zdrojů. Tato druhá připravovaná část rekonstrukce je i nezbytným krokem k naplnění směrnice č. 2010/31/EU, která je od 1.1.2020 platná beze zbytku pro veškeré veřejné budovy.

Celkové vícenáklady změn jsou po poslední radě 58,8 mil. Kč. Nalezené úspory v rámci stavby jsou ve výši 1,2 mil. Kč.
👉 Z toho 1. skupina výše popsaných změn je ve výši 780 tis. Kč
👉 2. skupina je vy výši 20,9 mil. Kč
👉 3. Skupina je ve výši 37,037 mil. Kč

Veškeré změny a jejich oceňování bylo prováděno primárně v již oceněných položkách dle platné smlouvy o dílo, pokud takové nebyly nalezeny, byly použity ceny dle platného stavebního ceníku ÚRS, popřípadě odvozené položky z ÚRS. Vše samozřejmě kontrolují právníci tak, aby vše bylo v souladu se všemi zákony a předpisy.

Další tisk, který jsme schálili se týkal také Sandry. vybrali jsme zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci pláště. Toho jsme vysoutěžili transparentně otevřeným výběrovým řízením, které viselo na věstníku a Tenderaréně. Výslednou cenu projektové dokumentace se otevřenou soutěží podařilo dostat skoro o polovinu níž, než byl náš odhad, kolik bude projektování pláště stát.

Aktuality

všechny aktuality